Pravidlá Súťaže
„Výherná veľkonočná jazda v Lidli“

28. 2. 2022 – 17. 4. 2022

verzia 2.0


  1. Organizátor súťaže a technická podpora súťaže:

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO: 35 793 783
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s.r.o, Leškova 5, 811 04 Bratislava.

  1. Termín konania súťaže:

 Súťaž s názvom „Výherná veľkonočná jazda v Lidli“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 28. 2. 2022 (06:00:00) do 17. 4. 2022 (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Cieľom súťaže je propagácia spoločnosti Lidl a jej značky a zároveň zvýšenie povedomia a zapojenia zákazníkov do aplikácie Lidl Plus. 

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto pravidiel súťaže.

  1. Výhry v súťaži:

Výhry v súťaži sú nasledovné: 

7x automobil Kia Sportage 1,6 T-GDI LP 2WD Silver, metalíza (Blue Flame, Splash Lemon alebo Infra Red) v hodnote 17.003,00 € s DPH,

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník súťaže akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená.

Účastník súťaže, ktorý uskutoční v čase konania súťaže v predajniach Lidl nákup v minimálnej hodnote 20 €, pričom za každých 20 € hodnoty nákupu vrátane DPH dostane pri pokladni jeden súťažný kupón. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 39,99 € vrátane DPH, dostane jeden súťažný kupón; pri hodnote nákupu od 40,00 € vrátane DPH do 59,99 € dostane dva kupóny atď.. 

Po zotretí stieracieho poľa na súťažnom kupóne účastník súťaže nájde unikátny 9-miestny kód, ktorým sa môže zapojiť do súťaže o výhry v súťaži tak, že zaregistruje tento unikátny 9-miestny kód na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk/sutaz (ďalej len „web stránka“) do súťažného formulára.

Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí účastník súťaže zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia účastníka súťaže musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane,  avšak vždy s  novým 9-miestnym unikátnym kódom. 

Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Lidl Plus, ak v čase konania súťaže uskutoční v predajniach Lidl nákup v minimálnej hodnote 20 €, pričom pri svojom nákupe naskenuje svoju Lidl Plus kartu v rámci aplikácie Lidl Plus najneskôr pred uhradením kúpnej ceny za nákup a následne po skončení nákupu zaklikne v rámci Lidl Plus aplikácie tlačidlo „pošli moje účasti“. Pre účely účasti prostredníctvom aplikácie Lidl Plus sa do hodnoty nákupu nezráta hodnota zálohy za vratné obaly. Hodnota nákupu tak predstavuje rozdiel celkovej hodnoty nákupu a hodnoty zálohy za vratné obaly. Účasť v súťaži bude započítaná za každých 20 € nákupu podľa predchádzajúcej vety vrátane DPH. To znamená, že nákup sa na účel zapojenia do súťaže považuje za uskutočnený okamihom uhradenia kúpnej ceny zo strany účastníka súťaže. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 39,99 € vrátane DPH, odošle jednu účasť v súťaži; pri hodnote nákupu od 40,00 € vrátane DPH do 59,99 € odošle dve účasti atď.. 

Za jeden nákup v minimálnej hodnote 20  s DPHsa môže účastník súťaže zapojiť súčasne zaregistrovaním unikátneho 9-miestneho kódu na webovej stránke usporiadateľa aj prostredníctvom aplikácie Lidl Plus. 

Každý účastník súťaže sa môže stať výhercom len raz v rámci celej súťaže. Prijatie ponuky na odber newslettera spoločnosti Lidl v rámci registračného formulára nie je povinné a prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu účastníka súťaže pri určovaní výhercu. 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa preukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca

  1. Súťažné kolá:

Súťaž bude rozdelená do siedmych súťažných kôl, ktoré prebehnú v nasledovných termínoch:

Súťažné kolá

Termín konania kola

Od

Do

1. kolo

28.02.2022 (06:00:00)

06.03.2022(23:59:59)

2. kolo

07.03.2022 (00:00:00)

13.03.2022 (23:59:59)

3. kolo

14.03.2022 (00:00:00)

20.03.2022 (23:59:59)

4. kolo

21.03.2022 (00:00:00)

27.03.2022(23:59:59)

5. kolo

28.03.2022 (00:00:00)

03.04.2022(23:59:59)

6. kolo

04.04.2022 (00:00:00)

10.04.2022(23:59:59)

7. kolo

11.04.2022 (00:00:00)

17.04.2022(23:59:59)

Unikátne 9-miestne kódy a/alebo účasti cez Lidl Plus zaregistrované  počas trvania jedného súťažného kola nepostupujú do ďalšieho súťažného kola. 

  1. Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelených celkovo 7 výhier pre 7 výhercov. Zo všetkých platne zaregistrovaných unikátnych 9-miestnych súťažných kódov a účastí zaregistrovaných prostredníctvom aplikácie Lidl Plus v rámci trvania každého súťažného kola bude vyžrebovaný 1 výherca 1 výhry. Výherca bude vyžrebovaný náhodným výberom vždy po skončení daného súťažného kola. Do žrebovania v každom súťažnom kole budú zaradení len účastníci súťaže, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení každého jednotlivého súťažného kola najneskôr do 10 pracovných dní od skončenia daného súťažného kola, pričom každé jedno žrebovanie výhercov bude overené zo strany notára. Spoločnosť Lidl bude uverejňovať všetkých výhercov v tvare meno a začiatočné písmeno priezviska a mesto/obec, kde bude mať výherca bydlisko, na internetovej domovskej stránke www.lidl.sk/sutaz.

Žrebovanie náhradného výhercu sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy sa usporiadateľ dozvedel o zániku práva na výhru alebo vylúčenia výhercu zo súťaže.

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Usporiadateľ informuje výhercu o výhre telefonicky alebo e-mailom do 14 dní od vyžrebovania výhry v rámci jednotlivého súťažného kola. Usporiadateľ v prípade registrácie účastníka súťaže prostredníctvom súťažného kupónu overí u výhercu výherný 9-miestny unikátny kód, ktorý zadal pri registrácii na web stránke. Odovzdanie výhry prebehne po dohode s výhercami po overení výherného 9-miestneho unikátneho kódu v sídle usporiadateľa. Overenie nároku na výhru prostredníctvom Lidl Plus je automatizované, bez potreby overenia zo strany výhercu.  

  1. Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže alebo do svojho účtu v aplikácii Lidl Plus. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca stráca nárok na výhru. 

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel. 

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. 

  1. Spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

  1. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom podľa článku 6. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk, v aplikácii Lidl Plus a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Táto verzia týchto pravidiel v celom rozsahu nahrádza verziu týchto pravidiel zo dňa 01. 02. 2022.

V Bratislave dňa 08. 03. 2022
Lidl Slovenská republika, v.o.s.