Pravidlá súťaže
„Kúp si zmrzku či nanuk značiek Ballino alebo Gelatelli a vyhraj 1 zo 70 e-kolobežiek Mi“

29.04.2019-07.07.2019
Slovenská republika

  1. Organizátor súťaže a partner súťaže:

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO: 35 793 783
so sídlom  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s.r.o, Leškova 5, 811 04 Bratislava.

  1. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Kúp si zmrzku či nanuk značiek Ballino alebo Gelatelli a vyhraj 1 zo 70 e-kolobežiek Mi“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 29.04.2019 (06:00:00) do 07.07.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto pravidiel súťaže

  1. Výhry v súťaži:

Výhry v súťaži sú nasledovné:

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorý v čase konania súťaže kúpi v predajniach Lidl zmrzlinové výrobky značky Balino alebo Gelatelli, výška nákupu nie je stanovená.

Odloží si pokladničný blok z nákupu a zaregistruje 14-miestny kód z pokladničného bloku  na oficiálnej web stránke usporiadateľa www.lidl.sk/sutaz  (ďalej len „web stránka“) do súťažného formulára.

Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a slovenské telefónne číslo, a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane,  avšak vždy s  novým 14-miestnym kódom z účtenky.

Každý súťažiaci sa môže stať výhercom výhry len raz v rámci celej súťaže. Prijatie ponuky na odber newslettera spoločnosti Lidl v rámci registračného formulára nie je povinné a prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu. 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s  výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa  a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

  1. Súťažné kolá:

Súťaž bude rozdelená do desiatich súťažných kôl, ktoré prebehnú v nasledovných termínoch:

Súťažné kolá

Termín konania kola

Od

Do

1. kolo

29.04.2019 (06:00:00)

05.05.2019 (23:59:59)

2. kolo

06.05.2019 (00:00:00)

12.05.2019 (23:59:59)

3. kolo

13.05.2019 (00:00:00)

19.05.2019 (23:59:59)

4. kolo

20.05.2019 (00:00:00)

26.05.2019 (23:59:59)

5. kolo

27.05.2019 (00:00:00)

02.06.2019 (23:59:59)

6. kolo

03.06.2019 (00:00:00)

09.06.2019 (23:59:59)

7. kolo

10.06.2019 (00:00:00)

16.06.2019 (23:59:59)

8. kolo

17.06.2019 (00:00:00)

23.06.2019 (23:59:59)

9. kolo

24.06.2019 (00:00:00)

30.06.2019 (23:59:59)

10. kolo

01.07.2019 (00:00:00)

07.07.2019 (23:59:59)

14-miestne kódy zaregistrované  počas trvania jedného súťažného kola nepostupujú do ďalšieho súťažného kola.

  1. Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelených celkovo 70 kolobežiek, pre každé jedno súťažné kolo bude určených 7 kolobežiek. Zo všetkých platne zaregistrovaných 14-miestnych súťažných kódov v rámci trvania súťažného kola budú v každom súťažnom kole vyžrebovaní výhercovia 7 kolobežiek. Výhercovia v príslušnom súťažnom kole budú vyžrebovaní náhodným výberom vždy po skončení daného súťažného kola. Do žrebovania v každom súťažnom kole budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení každého jednotlivého súťažného kola v priebehu 3 pracovných dní najbližšie nasledujúcich po skončení každého jednotlivého súťažného kola.

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Usporiadateľ informuje výhercu o výhre e-mailom a potom s ním usporiadateľ telefonicky  overí do 14 dní od vyžrebovania  14-miestny kód, ktorý zadal pri registrácii na web stránke a dohodne podrobnosti o spôsobe zaslania výhry. Zaslanie  výhry sa uskutoční najneskôr do 30 dní od overenia 14-miestneho kódu  v zmysle predchádzajúcej vety.

Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

  1. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%.  Výhra sa v prípade výhercu fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Bratislave dňa 15.3.2019
Lidl Slovenská republika, v.o.s.