Informácie o ochrane osobných údajov
Pravidlá hry „Kúp si zmrzku či nanuk značiek Ballino alebo Gelatelli a vyhraj 1 zo 70 e-kolobežiek Mi“

29.04.2019-07.07.2019
Slovenská republika

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry.  Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže  účastník svoj ​​súhlas s ukladaním, spracovávaním  a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

 V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré  sú zverejnené na:

https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm

Osobitné ustanovenia Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

  1. Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  1. Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok.

  1. Zoznam cookies

Typ

Názov

Účel

Expirácia

nevyhnutné

PHPSESSID

Obsahuje identifikátor aktuálnej Session

Návšteva (session)

analytika

Google Analytics

Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

Návšteva (session)

marketing

Google AdWords

Identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

Návšteva (session)

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo na odvolanie.

Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Usporiadateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:

Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk